מופעים

תנאי שימוש

כללי

ברוכים הבאים לאתר היכל התרבות פתח תקוה (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי היכל פיס לתרבות ולאמנויות מרח' המכבים 5, פתח תקוה (להלן: "היכל התרבות") – המנוהל ע"י אגף התרבות של עיריית פתח תקוה. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

האתר נועד בכדי לספק לגולשים פרטים אודות השירותים המוצעים למנויי היכל התרבות, כמו גם אודות אירועים שונים המתקיימים בהיכל התרבות והמוצעים לקהל הרחב. ייתכן ובעתיד ניתן יהיה אף לרכוש כרטיסים לאירועים הנ"ל דרך האתר ישירות.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של היכל התרבות פתח תקוה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות היכל התרבות, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היכל התרבות ו/או העירייה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של היכל התרבות מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהיכל התרבות ו/או העירייה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של היכל התרבות.

היכל התרבות פתח תקוה רשאי לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היכל התרבות ו/או העירייה בקשר לכך.

המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתיימר לשמש כאסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו על ידי מנהלי האתר או על ידי צדדים שלישיים.
לקבלת מידע מעובד, רשמי ותקף, עליך לפנות לגרם המוסמך לכך.

היכל התרבות אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגע מכל סיבה אחרת, והיכל התרבות לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר אועקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין היכל התרבות מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר היכל התרבות אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא אועדכני, והיכל התרבות לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ויודגש, היכל התרבות אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

לשימת לבך, היכל התרבות שומר לעצמו את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר, כאשר הגרסה העדכנית היא הגרסה התקפה והמחייבת.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של היכל התרבות פתח תקוה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להיכל התרבות להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהיכל התרבות או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

רכישת כרטיסים

היכל התרבות פועל כסוכן בלבד ואינו היצרן ו/או הספק של ההצגות, המופעים ואירועי התרבות והבידור עבורם נמכרים הכרטיסים (להלן: "האירועים") אותם רכשת באתר. הפרטים המוצגים עבור כרטיסים אלו נמסרו להיכל התרבות מאת מארגני מופעי התרבות, הבידור, האמנות והמוזיקה וספקי השירותים השונים המעניקים שירותים עבורם נמכרים כרטיסים באתר (להלן: "הספקים") ובאחריותם בלבד והיכל התרבות אינו אחראי לנכונות המידע ו/או לכל פעולה או נזק או שינוי או ביטול הנגרמים ע"י הספקים לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במחירים ו/או במקומות.

בכל מקרה של נזק אשר נגרם כתוצאה מביטול ו/או שינו פרטי אירוע ע"י הספקים היכל התרבות אינו אחראי להחזר כספי ללקוח וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד היכל התרבות.

בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.

אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה. היכל התרבות יפעל כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.

הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות ו/או להיכל התרבות ו/או מי מטעמו עקב שיבוש הליכי המכירה.
להיכל התרבות שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הנן סופיות. לא ניתן לבצע שינוי או ביטול בתנאי ההזמנה ובכל מקרה לא יינתן החזר כספי. להיכל התרבות הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.

כל הכרטיסים לאירועים המופעים באתר, אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי היכל התרבות יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה

הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של היכל התרבות. היכל התרבות שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת, העמודים שצפית, המוצרים והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

היכל התרבות לא יעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:

העברת פרטיך לספקים לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים שנמכרו.
אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהיכל התרבות או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות היכל התרבות והספקים.
אם עשית שימוש בשירותי היכל התרבות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם היכל התרבות או מי מטעמו;
אם התקבל בידי היכל התרבות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין היכל התרבות.

ברירת הדין וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם וכן יפורשו על פיהם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית אשר תתעורר ביחס לתנאי שימוש אלו תתברר בערכאה השיפוטית המוסמכת בפתח תקוה בלבד (דהיינו: בית משפט השלום בפתח תקוה או בית המשפט המחוזי מרכז בפתח תקוה).